C-IASI 2018年第二批车型测评结果
车型 耐撞性与维修经济指数 车内乘员安全指数 车外行人安全指数 车辆辅助安全指数
奇瑞艾瑞泽5 P(较差) M(一般) A(良好) /
北京现代领动 P(较差) M(一般) A(良好)